Previous Lecture Complete and continue  

  References

Chest Ct Findings in Coronavirus Disease-19 (covid-19): Relationship To Duration Of Infection

Adam Bernheim- Zhu-Tan WJ-Chan JF- Huang-Phan LT-Li Q-Wang W-Azhar Ei- Nishiura-Xie X-Kong W-Kay F-Wu Y- Liu-Li X- Chung-Yijiu X-Shohei Inui-Harrison Bai-Wenjie Yan-Linda Moy- Holshue ML- Lam CW- Phelan AL- Hansell DM - https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200463#